Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Acid acetic

Tổng số: 18 thuốc

Bidiheamo 2A

Thành phần: Mỗi can 10 lít chứa: Natri clorid 2708,69g; Kali clorid 67,1g; Calci clorid.2H2O 99,24g; Magnesi clorid.6H2O 45,75g; Dextrose.H2O 494,99g; Acid acetic băng 81g
Bidiheamo 2A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: 893110207823

Mepatyl

Thành phần: Mỗi lọ 10ml chứa: Acid acetic 0,208g
Mepatyl - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ tai
Sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần tập đoàn Merap - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: QLĐB-799-19

Kydheamo-2A

Thành phần: Mỗi 1000ml dung dịch chứa: Natri clorid 210,7g; Kali clorid 5,222g; Calci Clorid. 2H2O 9,0g; Magnesi Clorid. 6H2O 3,558g; Acid acetic 6,310g; Dextrose 35,0g
Kydheamo-2A
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28707-18

HD Plus 144 A

Thành phần: Natri clorid 2708,69 g; Kali clorid 67,10 g; Calci Clorid. 2 H2O 99,24g; Magnesi Clorid. 6H2O 45,75 g; Acid acetic băng 81,00 g; Glucose. H2O 494,99 g
HD Plus 144 A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18840-13

HD Plus 134 A

Thành phần: Natri Clorid 2106,76 g; Kali Clorid 52,19 g; Calci Clorid. 2H2O 77,19 g; Magnesi Clorid. 6H2O 35,58 g; Acid acetic băng 63,05 g; Glucose. H2O 385,00 g
HD Plus 134 A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-18839-13

Dialisis DD1

Thành phần: Mỗi 1000ml chứa: Natri clorid 270,869g; Kali clorid 6,71g; Calci clorid .2H2O9,924g; Magnesi clorid. 6H2O 4,575g; Dextrose 49,499g; Acid acetic 8,1g
Dialisis DD1 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28835-18

Dialisis 2A

Thành phần: Mỗi 1000ml chứa: Natri clorid 210,7g; Kali clorid 5,222g; Calci clorid .2H2O 9g; Magnesi clorid. 6H2O 3,558g; Dextrose 38,5g; Acid acetic 6,310g
Dialisis 2A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-28834-18

Kydheamo-3A

Thành phần: Mỗi lít dung dịch chứa: Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid. 6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid. 2H2O 9,7g
Kydheamo-3A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-27261-17

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4184-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4183-05

Bidihaemo 2A

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Dextrose monohydrate
Bidihaemo 2A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4203-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4180-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4179-05

Bidiheamo 1A

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, acid acetic
Bidiheamo 1A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3590-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, potassium chloride, acid acetic, Glucose mono hydrat
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4181-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A

Thành phần: Natri clorid, kali clorid, calci clorid.2H2O, Magnesi clorid.6H2O, acid acetic băng
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Can nhựa 10 lít dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-14580-11

Solucid AC 03

Thành phần: Natri clorid, calci clorid dihydrat, kali clorid, magnesi clorid hexahydrat, acid acetic băng
Solucid AC 03 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12444-11

Solucid AC 01

Thành phần: Natri clorid, calci clorid dihydrat, kali clorid, magnesi clorid hexahydrat, acid acetic băng
Solucid AC 01 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Đăng ký: Euro-Med Laboratoires Phil Inc - PHI LÍP PIN
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-13127-11
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact.thuocbietduoc@gmail.com