Dạng thuốc:
thành phần:

Tìm kiếm thuốc chứa thành phần: Calcium chloride

Tổng số: 69 thuốc

Haemodialysis concentrat HDM 8

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, Glucose
Haemodialysis concentrat HDM 8 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0295-02

Haemodialysis concentrate HDM 6

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
Haemodialysis concentrate HDM 6 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0298-02

Haemodialysis concentrate HDM 4

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
Haemodialysis concentrate HDM 4 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0297-02

Bidihaemo 1Ac

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
Bidihaemo 1Ac - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-0223-06

HD 1A Liq UId concentrate

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, glacial acetic acid
HD 1A Liq UId concentrate - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0299-02

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4184-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4183-05

Bidihaemo 2A

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Dextrose monohydrate
Bidihaemo 2A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4203-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4180-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A

Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4179-05

Ringer Lactate Lavoisier

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, sodium Lactate, potassium chloride
Ringer Lactate Lavoisier - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Laboratoires Chaix & Du Marais - PHÁP
Đăng ký: Laboratoires Chaix & Du Marais - PHÁP
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-5518-01

Glucolyte 2

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium acetate, magnesium sulfate, zinc sulfate, Dextrose
Glucolyte 2 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Sản xuất: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-3654-05

Glucolyte 2

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium acetate, magnesium sulfate, zinc sulfate, Dextrose
Glucolyte 2 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
Sản xuất: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-1202-03

Bidiheamo 1A

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, acid acetic
Bidiheamo 1A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-3590-05

Haemodialysis concentrate HDM 13

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
Haemodialysis concentrate HDM 13 - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-0296-02

Bidihaemo 3A

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, potassium chloride, glacial acetic acid
Bidihaemo 3A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
Sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNA-4592-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A

Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, potassium chloride, acid acetic, Glucose mono hydrat
Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
Dạng thuốc: Dung dịch
Sản xuất: Công ty Dược phẩm B.Braun Hà Nội - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VNB-4181-05

Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P.

Thành phần: Sodium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride dihydrate, Sodium lactate
Compound Sodium Lactate Intravenous Infusion B.P. - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Sản xuất: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Đăng ký: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - MA LAI XI A
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-15726-12

Dịch truyền Ringer Lactat

Thành phần: Sodium chloride; Sodium lactate; Potassium chloride; Calcium chloride.2H2O
Dịch truyền Ringer Lactat - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc: Dung dịch truyền
Sản xuất: Jiangsu KangBao Pharmaceutical Co., Ltd.
Đăng ký: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Phân phối:
Số Đăng ký: VN-12676-11

Lactated ringer

Thành phần: Calcium chloride dihydrate, kali cloride, natri cloride, natri lactate
Lactated ringer - đang cập nhật ảnh
Nhóm thuốc: Thuốc khác
Dạng thuốc:
Sản xuất: Công ty CP Otsuka OPV - VIỆT NAM
Đăng ký:
Phân phối:
Số Đăng ký: VD-12016-10
Trước 1 2 3 4 Tiếp
- Thuocbietduoc.com.vn cung cấp thông tin về hơn 30.000 loại thuốc theo toa, thuốc không kê đơn. - Các thông tin về thuốc trên Thuocbietduoc.com.vn cho mục đích tham khảo, tra cứu và không dành cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị. - Khi dùng thuốc cần tuyệt đối tuân theo theo hướng dẫn của Bác sĩ
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo các thông tin trên Thuocbietduoc.com.vn
Thông tin Thuốc và Biệt Dược
- Giấy phép ICP số 235/GP-BC.
© Copyright Thuocbietduoc.com.vn
- Email: contact@thuocbietduoc.com.vn